ผู้ช่วย ก. อุตสาหกรรม ลงเยี่ยมชม นราห์ อินดัสตรี

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร ก.อุตฯ ลงพื้นเยี่ยมชมโรงงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เชียงใหม่ - วันนี้ (21 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัท นราห์อินดัสตรี จำกัด โดยมี นายธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล ประธานกรรมการ บริษัท นราห์อินดัสตรี จำกัด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ บริษัท นราห์อินดัสตรี จำกัด ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

สำหรับ บริษัท นราห์อินดัสตรี จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป อาทิ ผลิตภัณฑ์อบแห้งผักและผลไม้ ชาสมุนไพร และแบ่งบรรจุกาแฟสำเร็จรูป เป็นต้น เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ในการผลิตสินค้าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “เราจะผลิตสินค้าไทยไปตลาดโลก” โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนา และปรับปรุงโรงงานให้เทียบชั้นกับโรงงานระดับโลก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ในหลายสถาบันระดับโลก อาทิเช่น USDA Organic, EU Organic, HALAL, GMP, HACCP นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ซึ่งจากมาตรฐานเหล่านี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ “นราห์” มีความปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิด และเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทั้งหมดในทุกกระบวนการ ผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ตลอดจนถึงจนสำเร็จเป็นสินค้าออกจำหน่าย

 

นอกจากนี้ บริษัท นราห์อินดัสตรี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการและรับการสนับสนุนกองทุนสินเชื่อต่าง ๆ จากกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ 1. สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนฯ แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME) และโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG นอกจากนี้ ยังได้รับสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) อาทิ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (LEL), สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ระยะที่ 3-4 (LEL), สินเชื่อโครงการ SMART SMEs, และสินเชื่อโครงการ Extra Cash เป็นต้น # การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร # กระทรวงอุตสาหกรรม

Visitors: 176,294