กลุ่มวิสาหกิจ และภาคีเครือข่าย

กลุ่มวิสาหกิจ และภาคีเครือข่าย จ.ตาก, ลำปาง, เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลขะเนจื้อ เกษตรกรอำเภอแม่ระมาด และภาคีเครือข่ายอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก จ.ลำปาง และเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมระบบโรงงาน นราห์ อินดัสตรี เพื่อนำความรู้ที่ได้ นำไปพัฒนาโครงการของท้องถิ่น

Visitors: 149,415